İHALE İLANI

T.C.
BAŞMAKÇI  KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İhale Kayıt Numarası : 2018 / 1
 ”BAŞMAKÇI İLÇEMİZE BAĞLI KÖYLERE BETON KİLİT PARKE TAŞI VE BETON BORDÜR ALIMI  İLE DÖŞEME İŞİ”, Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : GÜLİSTAN MAH. HÜKÜMET KONAĞI- BAŞMAKÇI / AFYONKARAHİSAR
 b) Telefon ve faks numarası : 0 272 411 2244 - 0 272 411 3189
 c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu yapım işinin
 a) Niteliği türü ve miktarı : Başmakçı İlçesi
 Akkeçili, Çevlik , Sarıköy, Y.Beltarla, A.Beltarla, Ovacık, Çığrı, Yassıören  ve Akpınar   Köylerine  forklif makinası  ile 25.425 M2  Kilitli Parke Taşı ile 6.650 Metre   Bordür taşı Alımı İle Döşeme Yapılması işi.
 b) Yapılacağı yer : İlçemize bağlı Akkeçili, Çevlik , Sarıköy, Y.Beltarla, A.Beltarla, Ovacık, Çığrı, Yassıören 
ve Akpınar   Köylerine  forklif makinası  ile Kilitli Parke Taşı ile Bordür Taşı Alımı ve Döşemesi İşi
 c) İşin süresi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 (On beş) iş günü içerisinde  yer teslimi ve işe başlama yapılarak, yer teslimi tarihinden  itibaren  90  (Doksan ) takvim günü içerisinde iş tamamlanacaktır.
3 - İhalenin
 a) Yapılacağı yer : Başmakçı Kaymakamlığı Toplantı Odası-BAŞMAKÇI/ AFYONKARAHİSAR
 b) Tarihi ve saati : 08.05.2018 – 14.00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
e ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12.  maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
f ) İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair dekont
g ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
i ) Banka Referans Mektubu :
 Teklif edilen bedelin % 10`undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

 
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
j ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %60 i oranında gerçekleştirdiği veya %60 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi, Kamudan alınacaktır.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
k) Makine, Araç ve Teçhizat :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin gerekli makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.
5 - Bu ihalede benzer iş olarak: “Beton kilit parke taşı ve beton bordür alımı ile döşemesi işleri”
6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına Başmakçı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanı      750,00 TL.’dir. İhale doküman bedeli, Başmakçı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin T. C. Ziraat Bankası Başmakçı Şubesi’ndeki 6732885 – 5001  numaralı hesabına (IBAN No: TR40 0001 0007 8606 7328 855001) yatırılacak ve dekontu ihale teklif zarfının içine konulacaktır.
10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklifi birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Sözleşme imzalanırken, ihale edilen işin miktarı idarece netleştirilerek sözleşmeye yazılarak imzalanacaktır.
11 - Teklifleri; 08.05.2018 Salı günü saat 14.00’e  kadar  BAŞMAKÇI KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Başkanlığına verilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3 oranında  geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare yapılacak işin miktarında değişikliğe gitmekte serbest olup, işi  %30 artırılabilir veya eksiltebilir. Yapılacak işin gecikmesi halinde sözleşme bedeli üzerinden günlük %1 oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
                                                                                                           İLAN OLUNUR.  30.04.2018